Resignation of President Ch’ien Mu

03/07/1965

本校創辦人兼首任校長錢穆博士應馬來亞大學之聘飛赴該校講學。錢先生一再堅辭校長職務,經多方挽留不果,本校董事於四月廿二日始勉予照准。