Presidents & College Heads
Prof. Ch'ien Mu
(1949–1965)
Prof. Ou Tsuin-chen
(1965–1969)
Prof. Y. T. Shen
(1969–1970)
Prof. Y. P. Mei
(1970–1973)

Prof. Yu Ying-shih
(1973–1975)
Prof. Chuan Han-sheng
(1975–1977)

Prof. Ambrose Y. C. King
(1977–1985)
Prof. Lin Tzong-biau
(1985–1992)
Prof. Leung Ping-chung
(1992–2002)
Prof. Henry N. C. Wong
(2002–2010) (2014–2020)
Prof. Shun Kwong-loi
(2010–2013)
Prof. Hector Sun-on Chan
(2021–)